Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Oudegracht Advocaten en Mediators is onder de handelsnaam Coöperatieve vereniging Oudegracht 90 U.A. ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64819760 en statutair gevestigd te Oudegracht 90, 1811 CM Alkmaar. Alle leden van deze coöperatie U.A. zijn zelfstandig werkende advocaten, die – al dan niet door middel van een praktijkvennootschap – voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk, mede onder Oudegracht Advocaten en Mediators uitoefenen. De hierna in artikel 2 bedoelde overeenkomst van opdracht (hierna, aangeduid als overeenkomst tot de Opdracht) zal uitsluitend worden aangegaan met de advocaat (hierna te noemen: de Advocaat), respectievelijk diens praktijkvennootschap, als opdrachtnemer. De Coöperatieve vereniging Oudegracht 90 U.A., noch haar leden – behoudens de (opdrachtnemende) Advocaat – zullen door de Opdracht gebonden zijn.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de Advocaat verstrekte Opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende Opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de Opdracht schriftelijk door partijen anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor de Advocaat werkzame personen, hetzij werkzaam binnen het verband van Coöperatie Oudegracht 90 U.A., hetzij daarbuiten.

  3. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid, waaronder begrepen aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad krachtens artikel 6:162 BW, en de schade die daaruit voortvloeiend of verbandhoudend met de uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van desbetreffende Advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de verzekeringspolis. De polisvoorwaarden worden op schriftelijk verzoek (per reguliere post of per e-mail) toegezonden. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering op grond van de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering mocht worden uitgekeerd, is iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid, daaronder begrepen aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad krachtens artikel 6:162 BW, beperkt tot het door de desbetreffende Advocaat voor de desbetreffende Opdracht in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 25.000,00, zegge; vijfentwintigduizend Euro.

  4. Alle rechtsvorderingen en andere bevoegdheden die de opdrachtgever op grond van de Opdracht kan doen gelden, vervallen indien deze niet schriftelijk (per reguliere post of per e-mail) en gemotiveerd bij de desbetreffende Advocaat zijn ingediend binnen één jaar (12 maanden) nadat de Opdrachtgever bekend was, dan wel redelijkerwijs had kunnen weten van het bestaan van de feiten waarop deze zijn/haar aanspraken baseert.

  5. De Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Opdracht (mede) één of meer derden kunnen worden ingeschakeld, hetzij werkzaam binnen het verband van de Coöperatieve vereniging Oudegracht 90 U.A, hetzij buiten de Coöperatieve vereniging Oudegracht 90 U.A. Voor eventuele tekortkomingen van dergelijke derden is de desbetreffende Advocaat die de derde(n) heeft ingeschakeld, niet aansprakelijk, behoudens indien sprake zou zijn van opzet of grove nalatigheid van desbetreffende Advocaat die de derde(n) heeft ingeschakeld. De bevoegdheid tot het inschakelen van een derde/derden omvat ook de bevoegdheid om namens Opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derde(n).

  6. De uitvoering van de Opdracht(en) door de desbetreffende Advocaat geschiedt alleen ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de (inhoud van) verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Inhoud is daarmee vertrouwelijk van aard.

  7. De Opdrachtgever vrijwaart de desbetreffende Advocaat en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die samenhangen met de Opdracht, uitzondering: behoudens opzet of grove nalatigheid van de desbetreffende Advocaat.

  8. De door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit honorarium, kantoorkosten, overige verschotten en omzetbelasting (BTW). Tenzij uitdrukkelijk en daarmee schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt het honorarium het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – maal de aan de Opdracht bestede tijd. De desbetreffende Advocaat is bevoegd om het uurtarief te verhogen, onder meer in verband met stijgingen van de kosten van levensonderhoud. De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de Opdracht zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De desbetreffende Advocaat kan de voldoening van een voorschot verlangen om diens einddeclaratie te verrekenen.

  9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen declaraties binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening te worden voldaan aan desbetreffende Advocaat. De Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en de wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan de datum van voldoening. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt berekend aan de hand van de staffel van artikel 2 van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, verschuldigd.

  10. De desbetreffende Advocaat is bevoegd om de werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten indien een opeisbare declaratie of een gevraagd voorschot door de Opdrachtgever niet (geheel) is voldaan, zonder dat de desbetreffende Advocaat aansprakelijk is voor schade die hierdoor mocht ontstaan.

  11. Indien een Opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt verstrekt, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen.

  12. Op de rechtsverhouding met opdrachtgever en de desbetreffende Advocaat, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden tenzij anders tussen partijen overeengekomen berecht door de rechtbank van het arrondissement Noord-Holland.

  13. De Coöperatieve vereniging Oudegracht 90 U.A. kent een kantoorklachtenregeling voor cliënten, zoals is bepaald in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur.

  Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op alle aan de Advocaat verleende opdrachten en eveneens op de door onder de verantwoordelijkheid van de behandelend Advocaat werkzame personen verrichte werkzaamheden. De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van een eventuele klacht.

General terms and conditions
1.    Oudegracht Advocaten en Mediators operates under the trade name Coöperatieve vereniging Oudegracht 90 U.A. registered in the trade register under number 64819760 and with its registered office at Oudegracht 90, 188 CM Alkmaar. All members of this cooperative U.A. are independent lawyers who – whether or not through a practice company – practice their law practice at their own expense and risk, including under Oudegracht advocaten en Mediators. The assignment agreement referred to in Article 2 (hereinafter referred to as the agreement for the Assignment) will be entered into exclusively with the attorney (hereinafter referred to as: the Attorney), or his practice company, as the contractor. Neither Coöperatieve vereniging Oudegracht  90 U.A. nor its members – except for the (assigning) Lawyer – will be bound by the Assignment.

2.    These general terms and conditions apply to all Assignments given to the Lawyer, including any follow-up assignment or amended or additional Assignment, to the exclusion of other general terms and conditions, unless the parties have agreed otherwise in writing prior to the Assignment. These general terms and conditions are also stipulated for the benefit of persons working for the Lawyer, either working within the context of Coöperatieve vereniging Oudegracht  90 U.A. or outside it.

3.    Any (extra-)contractual liability, including liability for an unlawful act pursuant to Article 6:162 of the Dutch Civil Code, and the damage arising therefrom or related to the performance of the Assignment, is limited to the amount that is covered by the professional liability in the relevant case. liability insurance of the relevant Lawyer is paid, increased by the amount of the excess according to the insurance policy. The policy conditions will be sent to you upon written request (by regular mail or by e-mail). If, for whatever reason, no payment is made under the professional liability insurance, any (extra-)contractual liability, including liability for tort pursuant to Article 6:162 of the Dutch Civil Code, is limited to the fee received in the relevant Assignment in the relevant calendar year, excluding disbursements and turnover tax, up to a maximum of € 25,000.00, in words; twenty-five thousand euros.

4.    All legal claims and other powers that the client can assert on the basis of the Assignment lapse if they are not submitted in writing (by regular mail or by e-mail) and with reasons to the relevant Lawyer within one year (12 months) after the Client was aware of, or could reasonably have been aware of, the existence of the facts on which it bases its claims.

5.    The Client agrees that for the performance of the Assignment one or more third parties may be (jointly) engaged, either working within the context of the Coöperatieve vereniging Oudegracht  90 U.A, or outside the Coöperatieve vereniging Oudegracht  90 U.A. The relevant Lawyer who has engaged the third parties is not liable for any shortcomings of such third parties, except in the event of intent or gross negligence on the part of the relevant Lawyer who has engaged the third party(ies). The authority to engage a third party or third parties also includes the authority to agree on behalf of the Client to a limitation of liability by such third party or parties.

6.    The performance of the Assignment(s) by the relevant Lawyer only takes place for the benefit of the Client. Third parties cannot derive any rights from the (content of) work performed. The Content is therefore confidential in nature.

7.    The Client indemnifies the Lawyer in question and his assistants against claims from third parties, including the reasonable costs of legal assistance, that are associated with the Assignment, with the exception of intent or gross negligence on the part of the Lawyer in question.

8.    The consideration owed by the Client consists of a fee, office costs, other disbursements and turnover tax (VAT). Unless expressly agreed otherwise in writing, the fee will be the agreed hourly rate – or, in the absence thereof, a reasonable hourly rate – multiplied by the time spent on the Assignment. The relevant Lawyer is authorized to increase the hourly rate, including in connection with increases in the cost of living. The other disbursements consist of costs incurred in the context of the Assignment, such as court fees, bailiff costs, costs of extracts from public registers, travel expenses, etc. All amounts are exclusive of VAT. The relevant Lawyer may require the payment of an advance payment in order to settle his final invoice.

9.    Unless agreed otherwise in writing, invoices must be paid to the relevant Lawyer within 14 calendar days of the invoice date without suspension and/or setoff. If this term is exceeded, the Client is in default and owes statutory (commercial) interest on the outstanding amount until the date of payment. In that case, the Client also owes the extrajudicial collection costs, the amount of which is calculated on the basis of the graduated scale of Article 2 of the Extrajudicial Collection Costs Reimbursement Decree.

10. The relevant Lawyer is authorized to suspend the work for the Client if a claimable invoice or a requested advance has not been paid (in full) by the Client, without the relevant Lawyer being liable for any damage that may arise as a result.

11. If an Assignment is issued by several clients, all Clients are jointly and severally liable for the obligations arising from the Assignment.

12. Dutch law applies to the legal relationship with the client and the relevant Lawyer. Disputes arising from this legal relationship will be adjudicated by the court of the district of Noord-Holland, unless otherwise agreed between the parties.

13. The Coöperatieve vereniging Oudegracht 90 U.A. has an office complaints procedure for clients, as stipulated in Article 6.28 of the Regulation on the legal profession. This office complaints procedure applies to all assignments given to the Lawyer and also to the work performed by persons working under the responsibility of the handling Lawyer. The client does not owe any compensation for the costs of handling a possible complaint.

14. In case of divergence between the language versions of the General terms and conditions the Dutch version shall prevail.

 

 


Heeft U vragen of wilt u advies?