Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Oudegracht Advocaten en Mediators is onder de handelsnaam Coöperatieve Vereniging Oudegracht 90 U.A. ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64819760 en statutair gevestigd te Oudegracht 90, 1811 CM Alkmaar. Alle leden van deze coöperatie U.A. zijn zelfstandig werkende advocaten, die – al dan niet door middel van een praktijkvennootschap – voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk, mede onder Oudegracht Advocaten en Mediators uitoefenen. De hierna in artikel 2 bedoelde overeenkomst van opdracht (hierna, aangeduid als overeenkomst tot de Opdracht) zal uitsluitend worden aangegaan met de advocaat (hierna te noemen: de Advocaat), respectievelijk diens praktijkvennootschap, als opdrachtnemer. De Coöperatie Oudegracht 90 U.A., noch haar leden – behoudens de (opdrachtnemende) Advocaat – zullen door de Opdracht gebonden zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de Advocaat verstrekte Opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende Opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de Opdracht schriftelijk door partijen anders is overeengekomen Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor de Advocaat werkzame personen, hetzij werkzaam binnen het verband van Coöperatieve Vereniging Oudegracht 90 U.A., hetzij daarbuiten.
 3. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid, waaronder begrepen aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad krachtens artikel 6:162 BW, en de schade die daaruit voortvloeiend of verbandhoudend met de uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van desbetreffende Advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de verzekeringspolis. De polisvoorwaarden worden op schriftelijk verzoek (per reguliere post of per e-mail) toegezonden. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering op grond van de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering mocht worden uitgekeerd, is iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid, daaronder begrepen aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad krachtens artikel 6:162 BW, beperkt tot het door de desbetreffende Advocaat voor de desbetreffende Opdracht in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 25.000,00, zegge; vijfentwintigduizend Euro.
 4. Alle rechtsvorderingen en andere bevoegdheden die de opdrachtgever op grond van de Opdracht kan doen gelden, vervallen indien deze niet schriftelijk (per reguliere post of per e-mail) en gemotiveerd bij de desbetreffende Advocaat zijn ingediend binnen één jaar (12 maanden) nadat de Opdrachtgever bekend was, dan wel redelijkerwijs had kunnen weten van het bestaan van de feiten waarop deze zijn/haar aanspraken baseert.
 5. De Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Opdracht (mede) één of meer derden kunnen worden ingeschakeld, hetzij werkzaam binnen het verband van de Coöperatieve Vereniging Oudegracht 90 U.A, hetzij buiten de Coöperatieve Vereniging Oudegracht 90 U.A. Voor eventuele tekortkomingen van dergelijke derden is de desbetreffende Advocaat die de derden heeft ingeschakeld, niet aansprakelijk, behoudens indien sprake zou zijn van opzet of grove nalatigheid van desbetreffende Advocaat die de derde(n) heeft ingeschakeld. De bevoegdheid tot het inschakelen van een derde/ derden omvat ook de bevoegdheid om namens Opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derde(n).

Oudegracht Advocaten en Mediators

 1. De uitvoering van de Opdracht(en) door de desbetreffende Advocaat geschiedt alleen ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de (inhoud van) verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Inhoud is daarmee vertrouwelijk van aard.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart de desbetreffende Advocaat en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die samenhangen met de Opdracht, uitzondering: behoudens opzet of grove nalatigheid van de desbetreffende Advocaat.
 3. De door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit honorarium, kantoorkosten, overige verschotten en omzetbelasting (BTW). Tenzij uitdrukkelijk en daarmee schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt het honorarium het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de aan de Opdracht bestede tijd. De desbetreffende Advocaat is bevoegd om het uurtarief te verhogen, onder meer in verband met stijgingen van de kosten van levensonderhoud. De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de Opdracht zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De desbetreffende Advocaat kan de voldoening van een voorschot verlangen om diens einddeclaratie te verrekenen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen declaraties binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening te worden voldaan aan desbetreffende Advocaat. De Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en de wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan de datum van voldoening. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt berekend aan de hand van de staffel van artikel 2 van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, verschuldigd.
 5. De desbetreffende Advocaat is bevoegd om de werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten indien een opeisbare declaratie of een gevraagd voorschot door de Opdrachtgever niet(geheel) is voldaan, zonder dat de desbetreffende Advocaat aansprakelijk is voor schade die hierdoor mocht ontstaan.
 6. Indien een Opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt verstrekt, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen.
 7. Op de rechtsverhouding met opdrachtgever en de desbetreffende Advocaat, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden tenzij anders tussen partijen overeen gekomen berecht door de rechtbank van het arrondissement Noord-Holland.
 8. De Coöperatieve Vereniging Oudegracht 90 U.A. kent een kantoorklachtenregeling voor cliënten, zoals is bepaald in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur.

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op alle aan de Advocaat verleende opdrachten en eveneens op de door onder de verantwoordelijkheid van de behandelend Advocaat werkzame personen verrichte werkzaamheden. De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van een eventuele klacht.

Heeft U vragen of wilt u advies?