Mediator

Mediation

Met mediation lost u zelf het conflict op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft.
Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij.

Mediators

U bent in conflict geraakt en het lukt niet er samen uit te komen. Mediation kan dan uitkomst bieden

Procedures leiden vaak tot verscherping van conflicten. Wij werken liever aan een constructieve oplossing.

WELKOM

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen de oplossing voor de eigen situatie in zich heeft. Door emoties is het zicht daarop soms vertroebeld.

Mediation kan helpen het gesprek weer op gang te brengen. Om weer helder te krijgen waar het over en weer werkelijk om gaat. En om te helpen samen de beslissingen te nemen die nodig zijn.

Voor uzelf en de ander helder krijgen waar het werkelijk om gaat. Zodat wederzijdse erkenning en respect weer kan ontstaan.

WAT IS MEDIATION

Onder begeleiding van een professionele derde zelf op een respectvolle manier de verantwoording nemen voor de oplossing van het conflict. Dat is in de kern mediation.

Een mediator stelt alles in het werk om weer “on speaking terms” te komen en tot een constructieve en voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Daarmee is de acceptatie van een oplossing vele malen groter dan na een uitspraak van de rechter.

Andere voordelen van mediation zijn dat mediation aanzienlijk minder tijd in beslag neemt en bovendien voordeliger is dan een proces bij de rechtbank. Mediation is laagdrempelig. Daarnaast leidt mediation tot een beter begrip voor elkaars standpunten en tot afspraken over de verdere communicatie. Relaties raken daardoor niet verder beschadigd, maar worden vaak zelfs tot op zekere hoogte hersteld. Dit is zeker van belang voor mensen die in de toekomst hoe dan ook nog met elkaar te maken hebben.

HOE WERKT MEDIATION

Betrokkenen gaan met elkaar in gesprek onder begeleiding van de mediator die het proces als onafhankelijke gespreksleider in goede banen leidt.

Er zijn vier fasen te onderscheiden binnen het mediationtraject.

1. Intakegesprek

Beide partijen krijgen uitleg over het traject en ondertekenen de mediationovereenkomst. Hierin zijn afspraken opgenomen over o.a.:

– Vrijwilligheid: ieder mag op elk moment met de mediation stoppen

– Vertrouwelijkheid: wat aan tafel wordt besproken is (met uitzondering van uw eigen beperkte kring) vertrouwelijk. Zonder schriftelijke overeenkomst kunnen feiten uit een mediation niet als bewijs in een eventuele procedure worden gebruikt.

– Geen procedures: zolang er een mediation loopt wordt er geen procedure bij de rechtbank gestart, tenzij daarvoor noodzaak is en dan van te voren bespreken.

– Bevoegdheid: diegene die beslissingsbevoegd is in de kwestie neemt deel aan het gesprek

– Inspanningsverplichting: mediation is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Commitment is nodig en wordt zo nodig ter sprake gebracht

– Financiële afspraken: ook mediation kost geld. De prijs hangt af van de door de mediator in de kwestie gewerkte uren. Wanneer u (een van beiden of beiden) voor een toevoeging in aanmerking komt, kan er door de mediator gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd.

2. Exploratiefase

Hierin wordt onder begeleiding van de mediator door de betrokkenen ingegaan op het conflict om de standpunten helder te maken en de gezamenlijke belangen te inventariseren. Duidelijk moet worden of de bereidheid er is om naar oplossingen te zoeken die tegemoet komen aan de wederzijdse belangen.

3. Onderhandelingsfase

Onder begeleiding van de mediator wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Uitgangspunt is daarbij dat voor beide partijen een meerwaarde behaald moet worden. Omdat mr. Frans Baars  naast mediator tevens advocaat is, zal wanneer nodig ook geïnformeerd worden over de juridische aspecten van uw kwestie. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een bevredigende oplossing voor het geschil.

De duur van een mediationtraject is geheel afhankelijk van de de aard van het geschil en vooral de wijze waarop de communicatie plaats kan vinden.

4. Afsluiting

De mediation wordt afgerond met het opstellen van een (vaststellings-)overeenkomst. Hierin worden de afspraken vastgelegd zoals partijen deze samen hebben gemaakt. En indien wenselijk zal de mediator er voor zorgen dat de rechter de afspraken bekrachtigt.

VOOR WELKE CONFLICTEN IS MEDIATION GESCHIKT

Mediation is geschikt voor vrijwel alle denkbare conflicten, zowel zakelijk als in de privésfeer.

Een voorwaarde voor mediation is dat beiden openstaan voor overleg en willen deelnemen aan de gesprekken bij de mediator.

U kunt bij Oudegracht Advocaten en Mediatiors o.a terecht voor:

– Echtscheiding / beëindiging samenleving

– Ouderschap / zorgverdeling / gezag

– Alimentatie (kinderen /partner)

– Arbeidskwestie

– Burengeschil

– Erfrechtkwestie / familieruzie

– Mediation in strafzaken / Herstelrecht

– Zakelijke geschillen

– Maatschapsconflicten

Omdat elk conflict anders is, zal de begeleiding telkens maatwerk zijn. Samen met de mediator wordt gezocht naar wat nodig is. Wanneer dat gewenst is zal uit het netwerk passende aanvullende begeleiding worden voorgesteld, zoals (kinder- system – relatie etc.) therapeut, accountant, hypotheekadviseur, rouwverwerker etc.

Neem gerust contact op bij vragen of twijfel of mediation voor uw situatie past.

WAT ALS DE MEDIATION NIET SLAAGT?

Mocht de mediation om welke reden dan ook niet slagen, dan kan deze door de betrokkenen (inclusief de mediator zelf) worden beëindigd. Wanneer nodig kan het geschil dan alsnog aan de rechter worden voorgelegd. Verslagen uit de mediation en andere uitgewisselde informatie mag niet in deze procedure worden ingebracht.

Onze mediators


F.J.J. (Frans) Baars

Advocaat & Mediator

 • Bezoek Adres

  Oudegracht 90 1811 CM Alkmaar

 • Email Adres

  info@advocatenkantooroudegracht.nl

 • Telefoon

  072 – 512 22 13

 • Kantoor Uren

  Ma-Vrij: 9:00 – 18:00

Contact

Heeft u vragen ?
Neem gerust contact met ons op