Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Familierechtelijke gebeurtenissen grijpen diep in in de persoonlijke levenssituatie van mensen en zijn in het algemeen het begin van een emotioneel beladen periode.

Echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap / beëindiging samenleving.

Na het verbreken van een relatie moet er veel geregeld worden. Wat te doen met de woning, de kinderen, gemeenschappelijke goederen, schulden, alimentatie en ga zo maar door. Het beste is om in overleg tot oplossingen te komen. Dit kan door middel van mediation begeleid door mediators van ons kantoor. Indien mediation niet mogelijk blijkt te zijn kan via onze advocaten uiteraard ook geprobeerd worden tot een oplossing te komen. Soms is een procedure echter noodzakelijk.

Ouderschapsplan

Bij een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, is het opstellen van een ouderschapsplan in de wet verplicht gesteld. Dit geldt ook na het verbreken van een samenleving indien beiden ouders het gezag uitoefenen. In het ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over hoofdverblijf, zorgverdeling, oudercommunicatie, kosten van de kinderen etc. Er wordt kortom invulling gegeven aan het ouderschap na het uiteengaan.

Een ouderschapsplan wordt bij voorkeur in mediation opgesteld en wanneer dit mogelijk is kan dit onder begeleiding van één van onze advocaten op ons kantoor. Het is belangrijk om onder goede begeleiding alle verschillende aspecten van een ouderschapsplan door te nemen en de afspraken te laten vastleggen bij de rechtbank.

Vaststellen of wijzigen hoofdverblijfplaats

Als ouders uit elkaar gaan, moet er een beslissing genomen worden over het hoofdverblijfplaats van de minderjarige kinderen. Hoofdverblijf betekent dat de minderjarige op het adres van één ouder wordt ingeschreven. Hoofdverblijf wordt door de overheid in principe gekoppeld aan kinderbijslag, kindgebonden budget en eventueel andere toeslagen. Dit kan van belang zijn voor kinderalimentatie. Vraagt u vooral aan één van onze gespecialiseerde advocaten hoe dat in uw geval zit.

Het hoofdverblijf kan vastgesteld zijn in bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure maar kan ook in onderling overleg zijn bepaald. Mochten de ouders het niet eens worden over de hoofdverblijfplaats van het kind dan kan een advocaat een verzoek voorleggen aan de rechter.

Zorgregeling / Omgangsregeling

Wanneer de ouders van een kind niet (meer) samenleven moet er een regeling worden afgesproken voor het contact tussen het kind en de ouder waar het kind niet bij in huis woont.
Nadat de hoofdverblijfplaats is vastgesteld kan zo’n regeling worden opgesteld. Wanneer beide ouders gezag hebben spreken we van een verdeling in de zorg- en opvoedingstaken. Indien er sprake is van eenhoofdig gezag gaat het om het vaststellen van de omgangsregeling met de niet gezaghebbende ouder. Ouders kunnen dit onderling afspreken en/of een ouderschapsplan opstellen samen met een mediator of advocaten.

Als ouders er samen niet uitkomen kan ook een verzoek aan de rechter worden gedaan om een regeling vast te stellen. Zo’n verzoek wordt gedaan door een advocaat. De ouder die zich ertegen verweert moet zich ook laten bijstaan door een advocaat.

Kinderalimentatie

Krachtens de wet zijn ouders verplicht om naar draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Het maken van een alimentatieberekening is maatwerk. Neemt u vooral contact op met één van onze advocaten of mediators om u zorgvuldig te laten adviseren. Zij kunnen voor u een gedegen berekening maken en met u de verschillende omstandigheden bespreken. 

Op internet zijn er tal van mogelijkheden om een “goedkope” alimentatieberekening te (laten) maken. Alimentatie rekenen is echter specialistisch maatwerk en bij een internetberekening kan dit maatwerk niet geleverd worden. Met als gevolg dat er verkeerde bedragen uitkomen, die voor u mogelijk bijzonder nadelig zijn. 

Als ouders er samen niet uitkomen kan uw advocaat voor u een verzoek aan de rechter doen om een bijdrage te bepalen. Ook kan een advocaat namens u wanneer er een bijdrage is bepaald en er sprake is van gewijzigde omstandigheden verzoeken de alimentatie te wijzigen.

Alimentatie jongmeerderjarige

De onderhoudsplicht van ouders aan hun kinderen loopt door tot kinderen 21 jaar zijn. Dit betekent dat een eventueel vastgestelde alimentatie tijdens de minderjarigheid doorloopt. Geschillen die ontstaan over bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag kunnen aan de rechter worden voorgelegd. Zo’n geschil speelt dan tussen de jongmeerderjarige en de draagplichtige ouder.

Partneralimentatie

Wanneer partijen gehuwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kan het zijn dat er partneralimentatie betaald moet worden. Bij ex-samenlevers is dit niet het geval.

Het berekenen van partneralimentatie is afhankelijk van een tal van omstandigheden. De belangrijkste maatstaven zijn:

Behoeftigheid: kan ex-partner niet in eigen levensonderhoud voorzien en is die ook redelijkerwijs niet in staat om deze te verwerven?

Behoefte: bepaalt het bedrag dat een onderhoudsgerechtigde redelijkerwijs nodig heeft om het eigen levensonderhoud te kunnen bekostigen. Dit is dus het verschil tussen de eigen (redelijkerwijs te verwerven) inkomsten en de kosten van een redelijk bestaan. Dit wordt gekoppeld aan wat echtgenoten tijdens het huwelijk gewend waren.

Draagkracht: bepaalt de omvang van het bedrag dat een onderhoudsplichtige kan missen ten behoeve van de onderhoudsgerechtigde(n).

Een advocaat of een advocaat-mediator kan de partneralimentatie berekenen en laten vastleggen. Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het bedrag, kan een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Ook kan een advocaat wanneer er een bijdrage is bepaald en er sprake is van gewijzigde omstandigheden verzoeken de alimentatie te wijzigen.

Per 1 januari 2020 is de wettelijke termijn van partneralimentatie gewijzigd. De onderhoudsgerechtigde ontvangt maximaal 5 jaar partneralimentatie. Als het huwelijk korter duurde dan 10 jaar, is het maximaal de helft van de jaren die het huwelijk duurde.

Hierop zijn drie uitzonderingen:

  • Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar duurde en de ex-partner binnen 10 jaar na de scheiding AOW ontvangt, dan loopt de partneralimentatie tot de AOW begint.
  • Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar duurde, de ex-partner op of voor 1 januari 1970 geboren is en het nog meer dan 10 jaar duurt voordat de ex-partner AOW ontvangt, dan is het recht op partneralimentatie 10 jaar.
  • Wanneer de partners samen kinderen hebben, loopt het recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is.


Wilt u weten wat dit voor u betekent en hoe het zit met de inwerkingtreding en het overgangsrecht neem dan contact op met één van ons specialisten.

Erkenning

Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch twee juridische ouders. Wordt het kind niet binnen het huwelijk geboren, dan dient de andere ouder het kind te erkennen. Dit kan al tijdens de zwangerschap. Schriftelijke toestemming van de biologische ouder is vereist.

Wanneer deze toestemming ontbreekt, kan de rechtbank om vervangende toestemming voor erkenning te worden gevraagd.
Uitgangspunt is dat het voor de ontwikkeling van het kind van belang is dat hij of zij weet en ook te herleiden is uit de geboorteakte wie zijn of haar biologische vader is.

Ontkenning vaderschap/vernietiging erkenning

Het kan zo zijn dat de juridische vader niet de biologische vader is. In dat geval kan het vaderschap ontkent worden door middel van een procedure bij de rechtbank. Bijstand van een advocaat is verplicht.

Ook kan een andere man dan de biologische vader het kind erkend hebben met toestemming van de moeder. In bepaalde gevallen kan deze erkenning worden vernietigd via een procedure bij de rechtbank. Ook hiervoor is bijstand van een advocaat verplicht.

Ouderlijk gezag

Als een kind wordt geboren binnen een huwelijk, wordt de andere ouder automatisch de juridische ouder én hij/zij verkrijgt samen met de vrouw het ouderlijk gezag.

De ouder met gezag is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Bij gezamenlijk gezag moeten ouders samen belangrijke beslissingen nemen over de verzorging en opvoeding van het kind (reizen naar het buitenland, schoolkeuze, medische beslissingen etc.).

Uitgangspunt in de wet is dat ouders na een scheiding het gezamenlijk gezag samen blijven uitoefenen. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk dat de rechter op verzoek van één van de ouders het eenhoofdig gezag toekent. 

Zijn de ouders niet getrouwd en krijgen zij samen een kind, dan heeft de vrouw automatisch het eenhoofdig gezag. Ouders kunnen dan, na de erkenning van het kind door de andere ouder, samen een aantekening in het gezagsregister laten opnemen via hun DigiD. 

Als de andere (juridische) ouder het gezamenlijk gezag wil verkrijgen en de vrouw hierin niet toestemt, zal hij/zij een verzoek moeten indienen bij de rechtbank.

Geslachtswijziging

Na een medische geslachtswijziging is het geslacht en uw voornaam nog niet gewijzigd voor de wet. Om ook wettelijk van geslacht te veranderen kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank, in dit verzoek wordt verzocht de vermelding van uw geslacht in de akte van geboorte te wijzigen en uw voornaam of voornamen te wijzigen.

 

Naamswijziging

Een voornaam kan soms problemen opleveren. Als u uw voornaam wilt veranderen dan kunt u dit verzoek laten beoordelen door een rechter. U heeft een advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Verder ondersteunen wij ook op de volgende gebieden

  • Echtscheiding, boedelverdeling, afwikkelen huwelijkse voorwaarden
  • Vaststelling c.q. ontkenning vaderschap
  • Ontbinding geregistreerd partnerschap
mr. I.C. (Indira) Andréa
mr. H. (Hannah) Ruder
mr. J.G. (Jaap) Burgers
mr. B. (Britt) Schoonewil

Heeft u vragen of wilt u advies?