Sociaal Verzekeringsrecht

Sociaal Verzekeringsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied regelt de rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen ter zake van uitkeringen bij onder andere ziekte/arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 

Het kan zijn dat u te maken krijgt met het niet toekennen, intrekken of terugvorderen van een uitkering of voorziening, het korten van een uitkering of het opleggen van een boete. Onder de wetgeving inzake de sociale voorzieningen vallen onder andere:

  • De Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • De Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), tegenwoordig de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • De Algemene Kinderbijslag wet (AKW)
  • De Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong Gehandicapten (WAJONG)
  • De Toeslagenwet (TW)

Onder volksverzekeringswetgeving vallen onder andere:

  • De Werkloosheidswet (WW)
  • Arbeidsongeschiktheidswetgeving (ZW, WAO/WIA, etc.)
  • De Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • De Algemene Nabestaande Wet (ANW)
mr. A. (Arno) van Deuzen

Heeft U vragen of wilt u advies?